از تاریخ 18 فروردین به مدت 12 روز عازم سفر حج عمره هستم و امکان پاسخگویی به سوالات و نظرات دوستان را در این مدت ندارم و بعد از سفر نیز امکان پاسخ به سوالات ارسال شده در این مدت نیست. لذا از قبل بابت عدم پاسخ به سوالات شما در این بازه زمانی عذر خواهی میکنم.