بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی(۱) زگیل تناسلی

زگیل تناسلی یکی از بیماریهای ویروسی منتقله از راه جنسی زگیل تناسلی یا ژنیتال وارت است. این بیماری توسط ویروس

بیشتر بخوانید